ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย (Conflict Management Club of Thailand)

สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย

CMC Services

บริการของทางชมรม (CMC Services)

  • จัดอบรม สัมนา ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ องค์กรทั้งภาค รััฐ และเอกชน
  • จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถจัดการความขัดแย้งที่เิกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามหลักการและ มีความเหมาะสม เพื่อให้เิกิดประสิทธิภาพ
  • ให้คำปรึกษา ด้านการจัดการความขัดแย้ง ในระดับ บุคคล องค์กร และ ระดับประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. xxx-xxx-xxxx

 

 

 

Comments are closed.