ชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย (Conflict Management Club of Thailand)

สร้างความสุขและรอยยิ้ม กลับคืนสู่สังคมไทย

คุณจารวี ภักดีดำรงกุล (พิชญา สุกใส) ประธานชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย มอบหนังสือบทความวิจัย เรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ.2547-2553 (Comments Off on คุณจารวี ภักดีดำรงกุล (พิชญา สุกใส) ประธานชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย มอบหนังสือบทความวิจัย เรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ.2547-2553)

4/06/12 •

แก่ พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน และ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555

คุณจารวี ภักดีดำรงกุล (พิชญา สุกใส) ประธานชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย มอบหนังสือบทความวิจัย เรื่อง การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ.2547-2553